طراحی و پیاده سازی سایت باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه توسط تیم نگاره پایان پذیرفت.

آدرس اینترنتی سایت: باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه

منبع: